سایت واسطه گری آنلاین

برنامه ریزی ما نشان میدهد تا اوایل سال۱۳۹۸ واسط کار خود را شروع خواهد کرد با این حال ما قبل از اعلام همگانی یک نسخه ی خصوصی
از آن را برای مشتریان نسخه ی قبل و افرادی که عضو کانال تلگرامی واسط هستند ارسال خواهیم کرد که همانند نسخه ی نهایی است.
اگر میخواهید از خبر نسخه ی خصوصی باز نمانید لطفا عضو کانال تلگرامی واسط به آدرس https://t.me/vaaset و آی دی @vaaset شوید.

سایت واسط