واسط برخلاف تصوری که از نام آن در ذهن وجود دارد از کارمزد کمی برای انجام معاملات استفاده میکند.
کارمزد از مبلغ پرداختی خریدار کسر میشود.
در حال حاضر این کارمزد به قرار زیر اعمال می شود:

مقدار معامله کارمزد واسط
۱۰۰۰ تومان تا ۵۰٫۰۰۰ تومان صفر
۵۰٫۰۰۱ تومان تا ۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵۰۰ تومان
۱۰۰٫۰۰۱ تومان تا ۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ تومان
۲۰۰٫۰۰۱ تومان به بالا ۰٫۵%
رسیدگی به شکایات و… رایگان

استفاده از واسط به معنای قبول تمامی قوانین ثبت شده در صفحه ی قوانین واسط می باشد.